Sakramenty

 


Chrzest w naszej parafii

  1. W naszej parafii chrzty odbywają się w niedzielę. Poprzedza je pouczenie o chrzcie dla rodziców i chrzestnych.

  2. Zgłoszenia o zamierzonym chrzcie dokonuje się przynajmniej na miesiąc przed chrztem. W czasie spotkania w kancelarii otrzymujemy informacje dotyczące chrztu dziecka, jak się należy do tej uroczystości przygotować. Rodzice i chrzestni przygotowują się poprzez chrzest, aby mogli w czasie chrztu przyjąć Komunię św. Poinformujemy także parafię, kogo zamierzamy poprosić na rodziców chrzestnych.
  3. Na rodziców chrzestnych prosimy osoby, które były już bierzmowane i są aktualnie wierzącymi, praktykującymi i odpowiedzialnymi katolikami czyli czynnie uczestniczą w życiu Kościoła.

    Godności rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby żyjące w związku cywilnym, czy żyjące razem bez ślubu, nadużywające alkoholu, prowadzące publicznie naganny styl życia. Chrzestni spoza parafii winni dostarczyć świadectwo od swojego proboszcza, (to jest z parafii obecnego miejsca zamieszkania), że mogą pełnić funkcję świadka przyjęcia dziecka do społeczności ochrzczonych.

  4. Spisywanie aktu chrztu dokonuje się w tygodniu poprzedzającym dzień chrztu. Dokonuje go jedno z rodziców lub ktoś z najbliższej rodziny, upoważniony przez rodziców. Do spisania aktu chrztu wymagane jest przedstawienie świadectwa urodzenia z USC, aby nie powstała rozbieżność pomiędzy aktem chrztu i aktem cywilnym. Akt chrztu podpisują matka i ojciec dziecka oraz rodzice chrzestni.

  5. Do chrztu potrzebna jest biała szata (koszulka lub serwetka, może być z wyhaftowanym imieniem dziecka i datą chrztu), oraz świeca. Szatę nakłada się dziecku po polaniu jego główki wodą święconą i namaszczeniu go olejem świętym, zw. olejem katechumenów. Następnie zapalamy świecę od paschału (ozdobnej świecy, która wyobraża zmartwychwstałego Chrystusa).

Jest pięknym zwyczajem zamawianie Mszy św. w intencji chrzczonych dzieci. Jeśli jest więcej chrztów - będzie to Msza składkowa. Czynimy to przy pierwszym spotkaniu informacyjnym.

   Chrzest uroczysty w niedzielę rozpoczyna się w kruchcie kościoła. Po ceremoniach wstępnych kapłan wprowadza dzieci przed ołtarz. Po Ewangelii rozpoczynają się zasadnicze obrzędy chrzcielne. Istotą chrztu jest wymówienie imienia (imion) dziecka oraz słów: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" przy równoczesnym polaniu głowy dziecka wodą święconą. Na końcu Mszy jest udzielane błogosławieństwo dziecku, rodzicom, chrzestnym i wszystkim uczestnikom. Chrzest jest udzielany dzieciom ze względu na wiarę rodziców. Stąd w obrzędach chrztu zawarte są pytania o ich wiarę i życie według zasad wiary. Ziarno Bożego życia zasiane w dniu chrztu w duszy dziecka, wymaga dla swego rozwoju atmosfery religijnej, życia modlitwy i zachowania Bożych przykazań. Rodzice obojętni religijnie, „wierzący, ale nie praktykujący", nie mający przeszkód, a poprzestający na ślubie cywilnym, skazują dar chrztu na zniszczenie. Kościół każe się im zastanowić nad odpowiedzialnością, jaką zaciągają przed Bogiem takim postępowaniem. Odmowa w takim wypadku ochrzczenia dziecka jest, konsekwencją wybranej przez rodziców drogi życiowej.

      Jest dobrym zwyczajem, że po chrzcie rodzina spotyka się na uroczystym obiedzie. Ten obiad powinien rozpocząć się modlitwą, którą prowadzi ojciec. Byłoby wielkim nietaktem, gdyby uczestnicy tego spotkania byli nietrzeźwi.

 

 


Sakrament małżeństwa w naszej parafii

Istota małżeństwa

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28).

Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu. Małżeństwo powstaje na skutek umowy małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę, jeśli miedzy nimi nie zachodzi jakąś przeszkoda, któryby uniemożliwiała zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo ustanowione przez Boga w raju Chrystus podniósł do godności sakramentu i przypomniał jego nierozerwalny charakter: „Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela” (Mt 19,4-6). W sakramencie małżeństwa, godnie zawartym, małżonkowie otrzymują specjalne łaski od Chrystusa, które umacniają ich miłość i małżeńską wspólnotę oraz pomagają w pełnieniu zadań rodzicielskich i wychowawczych. Sakrament małżeństwa jest wtedy owocny, gdy przyjmujemy go w stanie łaski. Stąd ślub poprzedzają dwie spowiedzi, dodajmy dobre spowiedzi, szczere, bez zatajeń.

 Przygotowanie do małżeństwa

Dalszym przygotowaniem jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej. W ostatniej klasie katecheci prowadzą kurs przedmałżeński i wręczają młodzieży świadectwo ukończenia tego kursu. Trzeba je zachować i okazać przy zapowiedziach. Przygotowaniem duchowym dalszym jest przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach świętych, spowiedź kilka razy w roku.

Przygotowaniem bezpośrednim jest udział w trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie trzech konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa.

Konferencje przedmałżeńskie prowadzone przez księdza odbywają się w soboty godz. 1900 - kaplica pod plebanią.


 

Poradnia rodzinna - Elżbieta i Jacek Orzechowscy - II i IV czwartek miesiąca w godz. 1700 - 1800.

Zawarcie małżeństwa.

      Poprzedza je narzeczeństwo, które najczęściej trwa około roku. Narzeczeństwo jest czasem poznania się młodych, rozwoju ich miłości, wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje, budowania wspólnoty rodzinnej. Narzeczeństwo nie upoważnia do życia małżeńskiego. Kto nie potrafi poczekać, ten nie dojrzał do prawdziwej miłości. Kasowanie przykazania „Nie cudzołóż” w narzeczeństwie jest źródłem przyszłych niewierności, zdrad w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść. Stąd ważne, aby narzeczeni w tym okresie byli blisko Boga – wspólna Msza niedzielna, częstsza spowiedź daje siłę do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

      Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy wcześniej w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni mają prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego. Ogromna większość zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się na tzw. badanie przedślubne na ok. 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu.

      Od strony kościelnej wymagany jest akt chrztu o dacie ważności trzy miesiące. Przynoszą je osoby ochrzczone poza parafią ślubu. Nadto potrzebny jest dokument bierzmowania i świadectwo kursu przedmałżeńskiego. Jeśli pragniemy ślubu konkordatowego potrzebny jest dokument z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie”, że miedzy narzeczonymi nie ma przeszkód, cywilnych do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące. W kancelarii zostaniemy poinformowani, kiedy mamy go dostarczyć.

      Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem). Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane przy zapowiedziach. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy kartki do poradnictwa rodzinnego i na konferencje oraz kartki do dwóch spowiedzi. Spowiedź pierwsza winna być odbyta bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu. Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisu.

      W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, kartki z poradnictwa rodzinnego oraz podają dane pełnoletnich dwóch świadków: nazwisko i imię, adres.

      W naszej parafii w dniu ślubu, w zakrystii, na kilka minut przed ślubem, narzeczeni i ich świadkowie podpisują „Wnioski” z USC, które w ciągu pięciu dni parafia dostarczy do USC, aby i tam spisano akt ślubu i dokonano wpisu w dowodach nowych małżonków.

      Śluby odbywają się w naszej parafii na Mszach świętych. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i wielu zaproszonych gości. Małżeńska przysięga wzrusza nie tylko nowożeńców, ale ich rodziny i obecnych gości. To piękne, ale i trudne słowa! Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby im towarzyszył przez całe życie umacniając codziennie ich miłość.